Director + Editor : ITTA

Cinematographer : Atsushi Hirano
CG Designer : Satoshi Tokunaga

Motion graphic Designer : Kaoru Nishigaki

CG Compositor : Ryo Oami

Sound Engineer : Tsubasa Bekki

Back to Top